Microbiologia Balkanica 2011, 7th Balkan Congress of Microbiology, Belgrade, Serbia,
October 25-29, 2011

FEMS 4th Congress of European Microbiologists, Geneva,
Switzerland, June 26-30, 2011

24th International Conference on Antiviral Resarch, Sofia, Bulgaria, May 8-11, 2011

Famelab - BeautifulScience-British Council, Bulgaria

 

Клуб Млади Таланти

 

Двама учени от Институт по микробиология "Стефан Ангелов", БАН бяха удостдени с награда Питагор за 2011 г.

 

Закон за развитие на академичния състав в Република България

 

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

 

 

 

ВРЪЗКИ

Българска Академия на Науките

Министерство на образованието, младежта и науката

Фонд Научни изследвания

Централна библиотека на БАН

Съюз на учените в България

European Comission: CORDIS

Institut Pasteur

DKFZ

PubMed Cenral

EURAXESS

Scopus

Google

 

webmail

 

 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНИ БИОТЕХНОЛОГИИ

 

 

 


Ръководител: Доц. д-р Костанца Павлова

Tел.+359 2 32 642 430 

e-mail: konpavlova@yahoo.com

 

СЪСТАВ:

Професор Атанас Иванов Павлов д.т.нтел: +359 898 690 599,

e-mail: at_pavlov@yahoo.com

Доцент д-р Дора Миленова Бешкова, тел.: +359 32 642 430,

e-mail: beshkova@yahoo.com

Доцент д-р Гинка Иванова Френгова, тел.: +359 32 642 430,

e-mail: vafrengov@abv.bg

Доцент д-р Милен  Иванов Георгиев, тел.: +359 32 642 430,

e-mail: milen.georgiev@mailbox.tu-dresden.de

Главен асистент д-р Васил Георгиев Георгиев, тел.: +359 32 642 430;

e-mail: vasgeorgiev@gmail.com

Микробиолог инж. Татяня Стоянова Гочева, тел.: +359 32 642 430,

e-mail: zvezdolet@abv.bg

Микробиолог Катерина Атанасова Георгиева, тел.: +359 32 642 430,
e-mail: katia_ag@abv.bg

Биолог Иван Георгиев Иванов, тел.: +359 32 642 430,

e-mail: ivanov_ivan.1979@yahoo.com

Технолог Елка Василева Генова, тел.: +359 32 642 430,

e-mail: elisgen@yahoo.com

Технолог Светла Стойкова Костадинова, тел.: +359 32 642 430,

e-mail: svetla_6408@abv.bg

Лабораторен работник Василка Димитрова Ушерова, тел.: +359 32 642 430,

 

Анотация за дейността на Лабораторията

 

Научният колектив на Лабораторията по приложни биотехнологии работи по две направления: микробни и растителни биотехнологии. Изследванията са свързани с метаболизма на прокариотни и еукариотни клетки и възможности за регулацията му с цел създаване на биотехнологии за получаване на биологично-активни вещества за медицината, фармацевтична и козметична промишлености и на стартери и адитиви за хранителната промишленост.

Микробните биотехнологии са насочени към изследване физиологията и биохимията на  дрожди и млечнокисели бактерии за синтез на биологично-активни вещества. Изучават се метаболитните способности на нови изолирани мезофилни  и психрофилни дрожди и млечнокисели бактерии за получаване на ензими, екзополизахариди, каротеноиди, антимикробни пептиди, липиди и др. Морфологичните, физиологични и биохимични характеристики на млечнокисели бактерии, култивирани самостоятелно и в асоциации са в основата на проучвания за формиране на стартерни култури за получаване на здравословни млечни продукти с висока физиологична и хранителна стойности.

Научните изследвания по растителни биотехнологии обхващат получаването на растителни in vitro системи и приложението им за биосинтез на ниско молекулни биологично-активни вещества (включително адитиви и антиоксиданти за хранителната промишленост), ензими и полизахариди. Провеждат се научни изследвания по оптимизация на биосинтетичните процеси, по изолирането, пречистването и идентификацията на получаваните метаболити. Специално внимание се отделя на приложението на различни подходи за повишаване на ефективността на биосинтетичните процеси (селекция, елиситиране, двуфазни системи за култивиране и т.н.).

Лабораторията поддържа активни контакти с университети и научно-изследователски центрове у нас и в чужбина (Германия, Франция, Италия и Холандия).

Изследванията в Лабораторията се реализират с проекти, финансирани от  НАТО, ЕС и Фонда за научни изследвания към МОМН.

 

 

Действащи проекти

 

Биосинтез на екзополизахариди от екстремофилни микроорганизми, финансиран от фонд “Научни изследвания”, ръководител проф. Серафим Влаев, ИИХ, за ИМ-БАН, Лаборатория по приложни биотехнологии, Пловдив доц. д-р Костанца Павлова

 

Неконвенционални методи за получаване на галантамин от Leucojum aestivum in vitro култури, финансиран от фонд “Научни изследвания”, ръководител: проф. Младенка Илиева, дтн

 

Изследване на растителни in vitro системи на видовете Salvia с различно плоидно ниво, финансиран от фонд “Научни изследвания”, ръководител доц. Атанас Павлов, дтн

 

Алтернативни подходи за получаване на фармацевтично значими иридоиди от растителни in vitro култури, финансиран от фонд “Научни изследвания”, ръководител доц.д-р Милен Георгиев

 

Оценка на потенциала на растителни in vitro системи  за създаване на биотехнология  за получаване на биологично-активни тритерпени, финансиран от фонд “Научни изследвания”, ръководител гл.ас. д-р Васил Георгиев

 

 

Постижения

Лабораторията по приложни биотехнологии притежава колекции от мезофилни и психрофилни дрожди, млечнокисели бактерии и растителни  in vitro системи. 

 

Подбрани публикации – 2005 – до момента: