Втори Конгрес по вирусология

(Дни на вирусологията в България)

с международно участие

Second Congress of Virology -Days  of Virology in Bulgaria

 with International Participation

28-31 май 2008 г., гр. София

 

 

Уважаеми Господа,

 

Организационният комитет Ви информира, че от 28 до 31 май 2008 г. в Аулата на Военномедицинската Академия,  ул. “Г. Софийски № 3, гр. София, ще се проведе Вторият Конгрес по вирусология  (Дни на вирусологията в България).

 

На този научен форум ще вземат участие вирусолози и специалисти от цялата страна, работещи в областта на медицинската, ветеринарната и растителната вирусология. Научната програма ще включва пленарни доклади от водещи учени от САЩ, Европа и региона, обширна постерна сесия и кръгли маси по актуални въпроси на вирусологията.

 

На този форум в продължение на три дни ще бъде предоставена и възможност за презентации на фирми, занимаващи се с производство и доставка на лабораторно оборудване, химикали, реактиви, хранителни среди, компютърни технологии, оборудване за мултимедийно представяне и др., както и на фармацевтични фирми, предоставящи препарати за диагностика, профилактика и лечение на вирусните заболявания по хората, животните и растенията. Натрупаният опит от подобни мероприятия разкрива допълнителните възможности за търговски успех на тези фирми.

 

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в този форум с представяне на Ваши продукти и рекламни материали. Последните биха могли да бъдат включени и в материалите на форума.

 

Надяваме се, че с Вашето участие Вие ще окажете и финансова подкрепа на това важно научно събитие.

 

Приложена регистрационна форма за участие .

София

11.12. 2007 г.

Чл.-кор. проф. д-р Ангел С. Гълъбов, дмн

Председател на Организационния комитет и Директор на Института по микробиология “Стефан Ангелов” – БАН

 

Моля  отговорите и офертите да изпращате на адрес:

e-mail: doumanova@gmail.com

 

 Click and Download:   Регистрационна форма (BG вариант) 

 

 

Second Congress of Virology

(Days of Virology in Bulgaria) with International Participation

Military Academy of Medicine, 3 Georgi Sofijski Str.

Sofia, Bulgaria

 

28-31 May 2008

Dear Sir/Madam,

The Organizing Committee informs you that the Second Congress of Virology (Days of Virology in Bulgaria )with international Participation) starts at 28 – 31 May 2008 and will be held in the auditorium of the Military Academy of Medicine, 3 Georgi Sofijski Str., Sofia, Bulgaria.

The Scientific Congress will be attended from virologists, including specialist of the medical, veterinary and plant virology from all over the country. The scientific program contains plenary lectures given by leading scientists from USA, Europe and the Balkan region, large poster session and organized discussions on present milestones in virology. 

The Congress is open for exhibitions and presentations during the three-day period, given by commercial companies for laboratory equipments, chemicals, various reagents, food media, computer technology and multimedia equipment as well as pharmaceutical and other companies, which produce samples for diagnostic, prophylactic аnd treatment of viral diseases in Humans, animals and plants. The experience of such kind of events reveals additional opportunities for commercial development and success of the production and supplier companies.

We are pleased to invite you to take part on this Congress and to present your products and promotion materials. Latter could be included in the Congress materials.

We provide you with the opportunity to make a financial contribution to the Congress. Latter will allow you to support the scientific event, concerning health care, agriculture, industry and environment protection in Bulgaria.

Please find the registration form for participants of the Second Congress of Virology at the web……..

Sofia, Bulgaria

11.12.2007

 

Prof. Angel S. Galabov, MD,PhD, DSc

President of the Organizing Committee

Requests and offers should be sent to the following e-mail address: doumanova@gmail.com

 

  Click and Download:   Registration Form (EN form)