bgshpakaen

 

"Стратегия за управление на риска" на Институт по микробиология "Ст. Ангелов"

 

Каталог - Технологии, Анализи, Експертизи (2014)

 

 

Откриване на лаборатория по „Ин витро цитотоксичност и сигнална трансдукция” към Департамент по инфекциoзна микробиология, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”

 

Награда на Фондация „Еврика” за постижения в науката

 

ИМикБ отбеляза деня на народните будители - 1 Ноември, 2015

 

Научен симпозиум "Beneficial And Pathogenic Microbes For Healthier And Safety Foods" 8-9 Април, 2015

 

БАН в медиите

Обръщение към българския народ от Българската православна църква – Българска Патриаршия и Българска академия на науките

 

Награда за Института в Конкурса за високи научни постижения по случай 145-годишнината на Академията

Изложба на Институт по микробиология по случай 145- годишнината на БАН

 

Правилник за вътрешния ред на Институт по микробиология "Стефан Ангелов", БАН

 

Годишни отчети на Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

 

Институт по микробиология отдава помещения под наем

 

Правилник за   придобиване на академични степени и заемане на академични длъжности в Институт по микробиология, БАН

 

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" при БАН удостоен с Отличието "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ от Съвета на Европейската научна и културна общност

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

science daily 

 

 

sciencenews

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Българска Академия на Науките

 

Министерство на образованието, младежта и науката

 

Фонд Научни изследвания

 

Централна библиотека на БАН

 

Съюз на учените в България

 

European Comission: CORDIS

 

Institut Pasteur

 

DKFZ

 

FEMS

 

PubMed Cenral

 

EURAXESS

 

Scopus

 

Google

 

 

webmail

 

 

 

 

 

 


 

НАУЧЕН СЪСТАВ             НАУЧЕН СЪВEТ         МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ             Правилници и отчети     АДМИНИСТРАЦИЯ     

 

  

ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА               РЪКОВОДСТВО                       БИБЛИОТЕКА      

        

 

                                                                       

Директор

Чл.-кор. Христо Найденски, двмн

Tел: +359 2 873 27 54

e-mail: hnajdenski@abv.bg

 
Заместник-директор

 

Доцент д-р Aдриана Гущерова

e-mail: marine_bg@abv.bg

Teл: (+359 2) 979 31 27

 

 

 

 

Научен секретар

 

Доцент д-р Людмила Кабаиванова

e-mail: lkabaivanova@yahoo.com

 Teл: (+359 2) 979 31 67