Изложба на Институт по микробиология по случай 145- годишнината на БАН

13-ти Конгрес на микробиолозите в България, 7-10 октомври 2014, гр.Трявна

Тържествено честване 67 години Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

Правилник за вътрешния ред на Институт по микробиология "Стефан Ангелов", БАН

Годишни отчети на Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

Институт по микробиология отдава помещения под наем

Правилник за   придобиване на академични степени и заемане на академични длъжности в Институт по микробиология, БАН

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" при БАН удостоен с Отличието "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ от Съвета на Европейската научна и културна общност

Закон за развитие на академичния състав в Република България

 

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Процедури по Закона за развитие на академичния състав в Република България

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

 

 

 

 

 

 

ВРЪЗКИ

Българска Академия на Науките

Министерство на Образованието  и Науката

Фонд Научни изследвания

Централна библиотека на БАН

Съюз на учените в България

European Comission:
Horizon 2020

Institut Pasteur

DKFZ

PubMed Cenral

EURAXESS

Scopus

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

Профил на купувача - Обща информация и документи