Microbiologia Balkanica 2013 - 8th Balkan Congress of Microbiology

Институт по микробиология отдава помещения под наем

Тържествено честване 66 години Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

Годишен отчет 2012 г. на Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

Обявава се конкурс за Награди за млади учени “проф. Марин Дринов” и Награди за най-млади учени “Иван Евстратиев Гешов”

Правилник за   придобиване на академични степени и заемане на академични длъжности в Институт по микробиология, БАН

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" при БАН удостоен с Отличието "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ от Съвета на Европейската научна и културна общност

Закон за развитие на академичния състав в Република България

 

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република Българ

 

 

 

 

ВРЪЗКИ

Българска Академия на Науките

Министерство на образованието, младежта и науката

Фонд Научни изследвания

Централна библиотека на БАН

Съюз на учените в България

European Comission: CORDIS

Institut Pasteur

DKFZ

PubMed Cenral

EURAXESS

Scopus

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"

 

academicacademicacademic

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 07.12.2017 г. (четвъртък) от 15.00 ч. в залата на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2  ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”  на Петя Христова Ганова на тема:

”Влияние на киназния инхибитор берберин  върху процесите на остеокластогенеза при експериментален артрит“

Материалите по защитата се намират на разположение в каб. № 218 на Института.

 

АВТОРЕФЕРАТ

 

НАУЧНО ЖУРИ:

Вътрешни членове:

доц. д-р Андрей Иванов Чорбанов - Председател на НЖ - рецензия

проф. Нина Димитрова Ивановска, дбн  - становище

Външни членове:   

проф. д-р Ренета Александрова Тошкова - ИЕМПАМ, БАН - рецензия

доц. д-р Милена  Сергеева  Мурджева-Андонова – ИБИР, БАН - становище

доц. д-р Ралица Стефанова Живкова, МУ - София - становище

 

РЕЦЕНЗИИ:

доц. д-р Андрей Иванов Чорбанов - Председател на НЖ

проф. д-р Ренета Александрова Тошкова - ИЕМПАМ, БАН

СТАНОВИЩА:

проф. Нина Димитрова Ивановска, дбн

доц. д-р Милена  Сергеева  Мурджева-Андонова – ИБИР, БАН

доц. д-р Ралица Стефанова Живкова, МУ - София

 

academic

СЪОБЩЕНИЕ

На 09.10.2017 г. (понеделник) от 14.00 ч. в залата на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2  ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”  на Жени Георгиева Митева-Сталева на тема:

Нискотемпературен стрес и стареене на клетките при антарктически гъби“

Материалите по защитата се намират на разположение в каб. № 218 на Института.

АВТОРЕФЕРАТ

НАУЧНО ЖУРИ:

 Вътрешни членове:

Доц. д-р Златка Милчева Алексиева - Председател на НЖ , рецензия

Проф., дбн Мария Богомилова Ангелова-Дянкова  - становище

Външничленове:   

Проф. дмн Тодор Веселов Кантарджиев – НЦЗПБ,  рецензия

Проф. дбн Искра Витанова Иванова  – БФ, СУ „Св. К. Охридски“,  становище

Доц. д-р Галина Христова Сачанска –- НБУ, становище

 

РЕЦЕНЗИИ:

Доц. д-р Златка Милчева Алексиева – вътрешен член

Проф. дмн Тодор Веселов Кантарджиев - НЦЗПБ, – външен член

СТАНОВИЩА:

Проф., дбн Мария Богомилова Ангелова-Дянкова  - становице

Проф. дбн Искра Витанова Иванова  – БФ, СУ „Св. К. Охридски“,  становице

Доц. д-р Галина Христова Сачанска –- НБУ, становище

 

 

academic

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 07.04.2017 г. (петък) от 11.00 ч. в залата на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Петя Валентинова Великова на тема: “Полизахарид-модифициращи млечнокисели бактерии с приложение в хранителната промишленост” Материалите по защитата се намират на разположение в каб. № 218 на Института.

Автореферат на Петя Великова

 

Научно жури:

 Вътрешни членове:

доц. д-р Златка Милчева Алексиева

доц. д-р Пенка Младенова Петрова

 

 Външни членове:

проф. д-р Жечко Панайотов Димитров - ЕлБи Булгарикум

проф. д-р Пенка Ангелова Мончева - Биологически факултет,  СУ „Св. Кл. Охридски“

проф. д-р Румяна Миронова - Институт по молекулярна биология, БАН

 

Рецензии:

доц. д-р Златка Алексиева

проф. д-р Жечко Димитров

Становища:

проф. д-р Пенка Мончева

проф. д-р Румяна Миронова

доц. д-р Пенка Петрова


academic

 

СЪОБЩЕНИЕ

        На 31.01.2017 г. (вторник) от 14.00 ч. в залата на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Мая Юриева Хаджиева на тема: „Антитела с индуцирана полиспецифичност„ Материалите по защитата се намират на разположение в каб. № 218 на Института.

Дисертация на Мая Хаджиева

Автореферат на Мая Хаджиева

Научно жури:

 Вътрешни членове:

проф. Чавдар Любенов Василев, дмн

доц. Петя Асенова Димитрова

 Външни членове:

проф. Искра Петрова Алтънкова, дмн – УМБАЛ „Лозенец”

проф. Стефан Радославов Лолов, дмн – ИБИР, БАН

доц. Таня Георгиева Димова – ИБИР, БАН

Рецензии:

проф. Искра Петрова Алтънкова, дмн

проф. Стефан Радославов Лолов, дмн

Становища:

проф. Чавдар Любенов Василев, дмн

доц. Петя Асенова Димитрова - Председател на НЖ

доц. Таня Георгиева Димова

academic

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 31.10.2016 г. (понеделник) от 11.00 ч. в залата на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Николай Манчев Петров на тема: „ЕФЕКТ НА МАЛКИ ИНТЕРФЕРИРАЩИ РНКи (siRNAs) ВЪРХУ РЕПЛИКАЦИЯТА НА ЕНТЕРОВИРУСИТЕ" Материалите по защитата се намират на разположение в каб. № 218 на Института.

Автореферат на Николай Петров

Научно жури:

Вътрешни членове:

акад. Ангел Симеонов Гълъбов, дмн

доц. д-р Любка Йорданова Думанова-Язаджиева - Председател на НЖ

Външни членове:

акад. Иван Георгиев Иванов, дбн – ИМБ, БАН

проф. Лилия Панайтова Василева - пенсионер

проф. Златко Николов Кълвачев, дмн - СОФИЯМЕД

 

Рецензии:

акад. Иван Георгиев Иванов, дбн

проф. Лилия Панайотова Василева, д-р

 

Становища:

акад. Ангел Симеонов Гълъбов, дмн

доц. д-р Любка Йорданова Думанова-Язаджиева - Председател на НЖ

проф. Златко Николов Кълвачев

 

academic

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На 15.06.2016 г. (сряда) от 11.00 ч. в залата на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Людмила Филипова Беленска-Тодорова на тема: „Роля на комплемента в процесите на ставна деструкция при експериментални модели на артрит„ Материалите по защитата се намират на разположение в каб. № 218 на Института.

 

                                                Автореферат на Людмила Беленска

 

Научно жури:

 

Вътрешни членове:

Проф. Чавдар Любенов Василев, дмн

Проф. Нина Димитрова Ивановска, дбн - Председател на НЖ

Външни членове:

Проф. д-р Ренета Александрова Тошкова - ИЕМПАМ, БАН

Доц. д-р Милена Сергеева Мурджева – ИБИР, БАН

Доц. д-р Иванка Георгиева Цачева – БФ, СУ „Св. К. Охридски“

 

Рецензии

Проф. Чавдар Любенов Василев, дмн

Проф. д-р Ренета Александрова Тошкова - ИЕМПАМ, БАН

 

Становица

Проф. Нина Димитрова Ивановска, дбн - Председател на НЖ

Доц. д-р Милена Сергеева Мурджева – ИБИР, БАН

Доц. д-р Иванка Георгиева Цачева – БФ, СУ „Св. К. Охридски“

 

 

academic

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На 09.06.2016 г. (четвъртък) от 11 ч. в залата на Институт по микробиология "Стефан Ангелов", БАН, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 26, гр. София ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Антон Григоров Стоянов на тема: „Молекулярно-генетични проучвания на метилотрофни дрожди Ogataea (Hansenula) polymorpha. Материалите по защитата се намират на разположение в кабинета на научния секретар на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, каб. 218.

 

                                                Автореферат на Антон Стоянов

 

Научно жури:

 

Вътрешни членове:

Доц. Маргарита Камбурова

Доц. Златка Алексиева

Външни членове:

Чл. кор. дбн Георги Русев

Доц. д-р Геновева Начева

Доц. д-р Георги Милошев

 

Рецензии

Доц. Маргарита Камбурова

Чл. кор. дбн Георги Русев

 

Становица

Доц. Златка Алексиева

Доц. д-р Геновева Начева

Доц. д-р Георги Милошев

 

 

academic

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 29.09.2015 г. (вторник) от 11.00 ч. в залата на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2  ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”  на Румяна Тодорова Енева на тема:

НЕУРАМИНИДАЗА ОТ VIBRIO CHOLERAE NON-01 – ИЗОЛИРАНЕ, ПРЕЧИСТВАНЕ И ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ "

         Материалите по защитата се намират на разположение в кабинета на Научния секретар на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, ул.  „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, каб. 218.

 

АВТОРЕФЕРАТ на Румяна Тодорова Енева

НАУЧНО ЖУРИ:

 

Вътрешни членове:

Чл.-кор. двмн Христо Миладинов Найденски

Проф. Мария Богомилова Ангелова, дбн

Външни членове:   

Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн

Проф.  Павлинка  Александрова  Долашка, дхн

Проф. Игнат Радославов Абрашев, дбн

 

РЕЦЕНЗИИ:

Проф.  Павлинка  Александрова  Долашка, дхн

Проф. Мария Богомилова Ангелова-Дянкова, дбн

 

СТАНОВИЩА:

Чл.-кор. двмн Христо Миладинов Найденски

Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн

Проф. Игнат Радославов Абрашев, дбн

 

academic

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 17.09.2015 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в залата на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2  ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”  на Никола Стоянов Кереков на тема:

НОВИ ХУМАНИЗИРАНИ МОДЕЛИ НА СИСТЕМЕН ЛУПУС И АЛЕРГИЯ КЪМ ДОМАШЕН ПРАХ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ЕФЕКТ НА ПРОТЕИНОВО-ИНЖЕНЕРНИ МОЛЕКУЛИ "

         Материалите по защитата се намират на разположение в кабинета на Научния секретар на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, ул.  „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, каб. 218.

 

АВТОРЕФЕРАТ на Никола Стоянов Кереков

 

 

 НАУЧНО ЖУРИ:

 Вътрешни членове:

 Проф. Нина Димитрова Ивановска, дбн

 Доц. д-р Андрей Иванов Чорбанов

Външни членове:   

Проф.  Мария  Християнова  Стоименова, дмн   

Проф. д-р  Марин Цвятков Александров

Доц.  д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дм

 

РЕЦЕНЗИИ:

Доц. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дм

Проф. Нина Димитрова Ивановска, дбн

СТАНОВИЩА:

Проф.  Мария  Християнова  Стоименова, дмн

Проф. д-р  Марин Цвятков Александров

Доц. д-р Андрей Иванов Чорбанов

 

academic

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 23.06.2015 г. (вторник) от 10.00 ч. в залата на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2  ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”  на Венелин Нейчев Хубенов на тема:

АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ НА ОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ В МЕЗОФИЛЕН И ТЕРМОФИЛЕН РЕЖИМ НА КУЛТИВИРАНЕ"

         Материалите по защитата се намират на разположение в кабинета на Научния секретар на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, ул.  „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, каб. 218.

 

 АВТОРЕФЕРАТ на Венелин Нейчев ХубеновPDF

 

НАУЧНО ЖУРИ:

 Вътрешни членове:

 Доц. д-р Данка Николова Гълъбова

Доц. д-р Адриана Георгиева Гущерова

 

Външни членове:   

Проф. дтн Венко Николаев Бешков – ИИХ, БАН

Проф. дбн Стоян Николов Грудев

Доц. д-р Денчо Димитров Денчев

  

РЕЦЕНЗИИ:

Проф. дтн Венко Николаев Бешков – ИИХ, БАН

Проф. дбн Стоян Николов Грудев

 

СТАНОВИЩА:

Доц. д-р Данка Николова Гълъбова

Доц. д-р Адриана Георгиева Гущерова

Доц. д-р Денчо Димитров Денчев

academic

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 15.04.2015 г. (сряда) от 11.00 ч. в залата на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2  ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Цветелина Сашкова Паунова-Кръстева на тема:

ФЕНОТИПНИ ВАРИАЦИИ СВЪРЗАНИ С ПОЛИЗАХАРИДНИТЕ АНТИГЕНИ ПРИ

ЕSCHERICHIA COLI O157

        Материалите по защитата се намират на разположение в кабинета на Научния секретар на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, ул.  „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, каб. 218.

 

АВТОРЕФЕРАТ на Цветелина Сашкова Паунова-КръстеваPDF

Научно жури:

Вътрешни членове:

Чл.-кор. двмн Христо Миладинов Найденски

Доц. д-р Стоянка Рангелова Стоицова

 

Външни членове:   

Чл.-кор. дмн Иван  Гергов  Митов

Проф. д-р Венета Иванова Грудева

Проф. д-р Марин Цвятков  Александров

 

РЕЦЕНЗИИ:

Чл.-кор. дмн Иван  Гергов  Митов

Чл.-кор. двмн Христо Миладинов Найденски

 

СТАНОВИЩА:

Проф. д-р Венета Иванова Грудева

Проф. д-р Марин Цвятков  Александров

Доц. д-р Стоянка Рангелова Стоицова

 

academic

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

    На 28.10.2014 г. (вторник) от 14.00 ч. в залата на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, гр. София, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Виктория Иванова Миланова на тема:

Възпалителен и деструктивен потенциал на неутрофилите при артрит

      Материалите по защитата се намират на разположение в кабинета на Научния секретар на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, ул.  „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, каб. 218.

АВТОРЕФЕРАТ на Виктория Иванова Миланова PDF

Научно жури:

Вътрешни членове:

Проф. Чавдар Любенов Василев, дмн

Доц. д-р Петя Асенова Димитрова

 

Външни членове:   

 Чл.-кор. проф. Румен Георгиев Панков, дбн

 Проф. Златимир Господинов Коларов, дмн

 Доц. д-р Милена Иванова Иванова-Шиваров

 

РЕЦЕНЗИИ:

Проф. Златимир Господинов Коларов, дмн

Доц. д-р Милена Иванова Иванова-Шиварова

 

СТАНОВИЩА:

Чл.-кор. проф. Румен Георгиев Панков, дбн

Проф. Чавдар Любенов Василев, дмн

Доц. д-р Петя Асенова Димитрова

 

academic

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

На 25.09.2014 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в залата на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, гр. София, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Георги Светославов Славчев на тема:

„Молекулярно-биологични и структурно-функционални аспекти при формиране на L-форми при видове от Mycobacterium tuberculosis комплекс”

Материалите по защитата се намират на разположение в кабинета на Научния секретар на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, ул.  „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, каб. 218.

АВТОРЕФЕРАТ на Георги Светославов Славчев PDF

Научно жури:

Вътрешни членове:

Проф. Христо Миладинов Найденски, двмн

Доц. д-р Надя Димитрова Маркова, дб

 

Външни членове:

Проф. Емма Едмонд Кьолеян, дм

Проф. Тодор Веселов Кандарджиев, дмн

Доц. д-р Росица Стефанова Вачева-Добревска, дм

 

РЕЦЕНЗИИ
 

Проф. Христо Миладинов Найденски, двмн

Доц. д-р Росица Стефанова Вачева-Добревска, дм

 

СТАНОВИЩА

Проф. Емма Едмонд Кьолеян, дм

Проф. Тодор Веселов Кандарджиев, дмн

Доц. д-р Надя Димитрова Маркова, дб

 

academic

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

На 25.07.2014  г. (петък) от 14.00 ч. в залата на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, гр. София, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Андрей Стоянов Марчев  на тема:

 „Биологично активни вещества от редки български видове Salvia и техни in vitro култури”

  Материалите по защитата се намират на разположение в кабинета на Научния секретар на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, ул.  „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, каб. 218.

АВТОРЕФЕРАТ на Андрей Стоянов Марчев PDF

Научно жури:

 Вътрешни членове:

 Проф. Мария Богомилова Ангелова, дбн

 Проф. Атанас Иванов Павлов, дтн

 

 Външни членове:

 Акад. Атанас Иванов Атанасов, дсн

 Проф. Страхил Христов Берков

 Проф. Венета Михова Капчина-Тотева

 

РЕЦЕНЗИИ
 

Акад. Атанас Иванов Атанасов, дсн

Проф. Страхил Христов Берков

 

СТАНОВИЩА

Проф. Мария Богомилова Ангелова, дбн

Проф. Атанас Иванов Павлов, дтн

Проф. Венета Михова Капчина- Тотева

 

academic

СЪОБЩЕНИЕ

  На 22.05.2014 г. от 11.00 ч. в залата на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, гр. София, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Надя Стойчева Радченкова  на тема:

 Продукция и характеристика на екзополизахарид(и), синтезиран(и) от термофилен щам Aeribacillus pallidus 418

  Материалите по защитата се намират на разположение в кабинета на Научния секретар на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, ул.  „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, каб. 218.

 

Научно жури:

 Вътрешни членове:

 Доц. д-р Маргарита Стоянова Камбурова, дбн

 Доц. д-р Златка Милчева Алексиева

 Външни членове:

 Проф. Венко Николаев Бешков, дтн

 Проф. Яна  Илиева Топалова, дбн

 Доц. д-р Вяра Николаева Иванова

 

АВТОРЕФЕРАТ на Надя Стойчева Радченкова

 

Рецензии

 Проф. Венко Николаев Бешков, дтн

 Доц. д-р Златка Милчева Алексиева

Становища

Проф. Яна  Илиева Топалова, дбн

Доц. д-р Маргарита Стоянова Камбурова, дбн

Доц. д-р Вяра Николаева Иванова

academic

СЪОБЩЕНИЕ

На 16.04.2014 г. от 14.00 ч. в залата на Института по микробиология „Стефан Ангелов”,БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, гр. София, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Даниела Иванова Ишлимова на тема:

  Бактериофагови инфекции и придобиване на резистентност при Streptococcus thermophilus

Материалите по защитата се намират на разположение в кабинета на научния секретар на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, каб. 218.

  

 Научно жури:

 Вътрешни членове:

 Проф. Мария Богомилова Ангелова, дбн

 Доц. д-р Пенка Младенова Петрова

 Външни членове:

 Проф. д-р Вера  Атанасова Максимова – Тодорова

 Проф. д-р Лилия Панайотова Василева

 Доц. д-р Жечко Панайотов Димитров

  

АВТОРЕФЕРАТ на Даниела Иванова Ишлимова

 

Рецензии:

 Проф. д-р Лилия Панайотова Василева

 Доц. д-р Жечко Панайотов Димитров

 

 Становища:

 Проф. Мария Богомилова Ангелова, дбн

 Проф. д-р Вера  Атанасова Максимова – Тодорова

 Доц. д-р Пенка Младенова Петрова

 

academic

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 18.03.2014 г. от 11,00 ч. в залата на Института по микробиология "Стефан Ангелов", БАН, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 26, гр. София ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Валерия Симеонова Гюрковска на тема:

JAK/STAT-зависимо антивъзпалително действие на тирфостин AG490

 Материалите по защитата се намират на разположение в кабинета на научния секретар на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, каб. 218.

 

Научно жури:

Вътрешни членове:

Проф. Нина Димитрова Ивановска, дбн

Доц. д-р Андрей Иванов Чорбанов

 Външни членове:

Проф. Ренета Александрова  Тошкова

Проф. Ива Стефанова Христова

Проф. Рени Емил Калфин

 

АВТОРЕФЕРАТ на Валерия Симеонова Гюрковска

  

Рецензии

Проф. Ренета Александрова  Тошкова

Доц. д-р Андрей Иванов Чорбанов

 

Становища

Проф. Нина Димитрова Ивановска, дбн

Проф. Ива Стефанова Христова

Проф. Рени Емил Калфин

 

academic

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 24.02.2014 г. от 13,00 ч. в залата на Института по микробиология "Стефан Ангелов", БАН, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 26, гр. София ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Росица Василева Тропчева на тема:

„МОЛЕКУЛЯРНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБИОТИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ЛАКТОБАЦИЛИ ОТ КАТЪК, СИРЕНЕ И КИСЕЛО МЛЯКО”

 Материалите по защитата се намират на разположение в кабинета на научния секретар на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, каб. 218.

Научно жури:

Вътрешни членове:

Проф. Мария Богомилова Ангелова, дбн

Доц. д-р Светла Трифонова Данова

Външни членове:

Проф. Ива Стефанова Христова, дмн

Проф. Райчо Йонков Димков

Доц. д-р Нели Владова Георгиева

 

АВТОРЕФЕРАТ на Росица Василева Тропчева

Рецензии

Проф. д-р Мария Ангелова, дбн

Проф. Ива Стефанова Христова, дмн

Становища

Проф. Райчо Йонков Димков

Доц. д-р Нели Владова Георгиева

Доц. д-р Светла Трифонова Данова

academic