bgshpakaen

 

Microbiologia Balkanica 2011, 7th Balkan Congress of Microbiology, Belgrade, Serbia,
October 25-29, 2011

 

FEMS 4th Congress of European Microbiologists, Geneva,
Switzerland, June 26-30, 2011

 

II Работен семинар "Кои сме ние и какво работим"

29-30 Юни, 2011

 

24th International Conference on Antiviral Resarch, Sofia, Bulgaria, May 8-11, 2011

 

Famelab - BeautifulScience-British Council, Bulgaria

 

Клуб Млади Таланти

 

Двама учени от Институт по микробиология "Стефан Ангелов", БАН бяха удостoени с награда Питагор за 2011 г.

 

Закон за развитие на академичния състав в Република България

 

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

 

 

science daily 

 

 

sciencenews

 

 

 

 

 

 

 

Българска Академия на Науките

 

Министерство на образованието, младежта и науката

 

Фонд Научни изследвания

 

Централна библиотека на БАН

 

Съюз на учените в България

 

European Comission: CORDIS

 

Institut Pasteur

 

DKFZ

 

FEMS

 

PubMed Cenral

 

EURAXESS

 

Scopus

 

Google

 

 

webmail

 

 

 

 

 

 

 

 

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"

 

 

            Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.3. направление "Биологически науки" („Вирусология“ – 01.06.13), за нуждите на Департамент „Вирусология“, Лаборатория „ДНК вируси и онколитични вируси“, със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в Института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-31-24.

 

 

            Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.3. направление "Биологически науки" („Микробиология“ – 01.06.12), за нуждите на Департамент „Обща микробиология“, секция "Микробна биохимия", със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в Института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-31-24.

 

 

            Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.3. направление "Биологически науки" („Микробиология“ – 01.06.12), за нуждите на Департамент „Обща микробиология“, секция "Морфология на микроорганизмите и електронна микроскопия", със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-31-24.

            Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.3 направление „Биологически науки” (01.06.23 „Имунология”) за нуждите на Департамент по Имунология, лаб. „Експериментална имунология” със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в Института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-63-56.

 

 

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” при БАН обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.3, направление „Биологически науки”, научна специалност Микробиология, (01.06.12) за нуждите на Департамент по Приложна микробиология (Лаборатория „ Екстремофилни бактерии”), със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-63-56.

 

 

            Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.3 направление „Биологически науки” (01.06.12 „Микробиология”) за нуждите на Департамент по Инфекциозна микробиология, Лаборатория „Генетика и лекарствена резистентност на микобактериите” със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в Института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-63-56.

 

 

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява три конкурса за главни асистенти по шифър 4.3, направление „Биологически науки” (02.11.11 „технология на биологично активните вещества” – един и 01.06.13 „Вирусология” – двама) за нуждите на Департамент „Приложна микробиология”, Департамент „Вирусология” и Лабораторен център  „Пастьор”, със срок 2 месеца от обнародването им в Държавен вестник. Документи се подават в института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-63-56.

 

 

            Институтът по микробиология „Стефан Ангелов” при БАН – София, обявява конкурси за двама главни асистенти по шифър 4.3, направление „Биологически науки ” (Имунология – 01.06.23) за нуждите на Департамент „Имунология” и (Микробиология - 01.06.12) за нуждите на Департамент „Приложна микробиология”, със срокове 2 месеца от обнародването им в ДВ. Документите се подават в Института, гр. София 113, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 26, тел. 979-31-24.

 

 

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.3, направление „Биологически науки” („Микробиология” - 01.06.12) за нуждите на лаборатория „Приложни биотехнологии” Департамент по приложна микробиология – гр. Пловдив, със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-63-56.

 

   

    Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН – София, обявява конкурси за двама главни асистенти по шифър 4.3, направление „Биологически науки” („Микробиология” - 01.06.12) за нуждите на секция „Микология” и Департамент по Инфекциозна микробиология, със срокове 2 месеца от обнародването им в Държавен вестник. Документи се подават в института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-63-24.