bgshpakaen

 

 

Каталог - Технологии, Анализи, Експертизи (2014)

 

Научен симпозиум "Beneficial And Pathogenic Microbes For Healthier And Safety Foods" 8-9 Април, 2015

 

БАН в медиите

Обръщение към българския народ от Българската православна църква – Българска Патриаршия и Българска академия на науките

 

Награда за Института в Конкурса за високи научни постижения по случай 145-годишнината на Академията

 

Изложба на Институт по микробиология по случай 145- годишнината на БАН

 

Правилник за вътрешния ред на Институт по микробиология "Стефан Ангелов", БАН

 

Годишни отчети на Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

 

Институт по микробиология отдава помещения под наем

 

Правилник за   придобиване на академични степени и заемане на академични длъжности в Институт по микробиология, БАН

 

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" при БАН удостоен с Отличието "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ от Съвета на Европейската научна и културна общност

 

Закон за развитие на академичния състав в Република България

 

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

science daily 

 

 

sciencenews

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Българска Академия на Науките

 

Министерство на образованието, младежта и науката

 

Фонд Научни изследвания

 

Централна библиотека на БАН

 

Съюз на учените в България

 

European Comission: CORDIS

 

Institut Pasteur

 

DKFZ

 

FEMS

 

PubMed Cenral

 

EURAXESS

 

Scopus

 

Google

 

 

webmail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"

 

СЪОБЩЕНИЕ

   

На 15.05.2015 г. (петък) от 11.00 ч. в залата на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2  ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на научната степен „доктор на науките” на Светла Трифонова Данова  на тема:

„БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ПРОБИОТИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ НА МЛЕЧНО КИСЕЛИ БАКТЕРИИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕКОЛОГИЧНИ НИШИ

      Материалите по защитата се намират на разположение в кабинета на Научния секретар на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, ул.  „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, каб. 218.

 

АВТОРЕФЕРАТ

 

НАУЧНО ЖУРИ:

 Вътрешни членове:

 Доц. д-р Маргарита Стоянова Камбурова, дбн

 Доц. д-р Златка Милчева Алексиева

 Външни членове:   

Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн

Проф. д-р Райчо Йонков Димков

Проф. дсн Стефан Ангелов Денев

Проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов

Проф. Вяра Николаева Иванова

 

РЕЦЕНЗИИ:

Проф. д-р Райчо Йонков Димков

Проф. дсн Стефан Ангелов Денев

Проф. Вяра Николаева Иванова

 

СТАНОВИЩА:

Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн

Проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов

Доц. д-р Маргарита Стоянова Камбурова, дбн

Доц. д-р Златка Милчева Алексиева