bgshpakaen

 

"Стратегия за управление на риска" на Институт по микробиология "Ст. Ангелов"

 

Каталог - Технологии, Анализи, Експертизи (2014)

 

ИМикБ отбеляза деня на народните будители - 1 Ноември, 2015

 

Научен симпозиум "Beneficial And Pathogenic Microbes For Healthier And Safety Foods" 8-9 Април, 2015

 

БАН в медиите

Обръщение към българския народ от Българската православна църква – Българска Патриаршия и Българска академия на науките

 

Награда за Института в Конкурса за високи научни постижения по случай 145-годишнината на Академията

 

Изложба на Институт по микробиология по случай 145- годишнината на БАН

 

Правилник за вътрешния ред на Институт по микробиология "Стефан Ангелов", БАН

 

Годишни отчети на Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

 

Институт по микробиология отдава помещения под наем

 

Правилник за   придобиване на академични степени и заемане на академични длъжности в Институт по микробиология, БАН

 

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" при БАН удостоен с Отличието "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ от Съвета на Европейската научна и културна общност

 

Закон за развитие на академичния състав в Република България

 

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

 

science daily 

 

 

sciencenews

 

 

 

 

 

 

 

 

Българска Академия на Науките

 

Министерство на Образованието и Науката

 

Фонд Научни изследвания

 

Централна библиотека на БАН

 

Съюз на учените в България

 

European Comission: CORDIS

 

Institut Pasteur

 

DKFZ

 

FEMS

 

PubMed Cenral

 

EURAXESS

 

Scopus

 

Google

 

 

webmail

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишни отчети на Институт по микробиология-БАН

 

Годишeн отчет 2016 

2015   2014  2013  2012  2011   2010  2009  2008  2007  2006

 

Приложения към годишни отчети

 

  2016  2015   2014   2013   2012      2011

 

 

годишни финансови отчети

 

2016 2015   2014  2013   2012      2011       2010      2009

 

 

 

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ИНСТИТУТА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ «СТЕФАН АНГЕЛОВ» ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 

 

 

academic academic academic

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"

 

 

НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"

 

 

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"

 

 

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ"

 

 

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ПРОФЕСОР"