bgshpakaen

 

Каталог - Технологии, Анализи, Експертизи (2014)

 

Научен симпозиум "Beneficial And Pathogenic Microbes For Healthier And Safety Foods" 8-9 Април, 2015

 

БАН в медиите

Обръщение към българския народ от Българската православна църква – Българска Патриаршия и Българска академия на науките

 

Награда за Института в Конкурса за високи научни постижения по случай 145-годишнината на Академията

 

Изложба на Институт по микробиология по случай 145- годишнината на БАН

 

Правилник за вътрешния ред на Институт по микробиология "Стефан Ангелов", БАН

 

Годишни отчети на Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

 

Институт по микробиология отдава помещения под наем

 

Правилник за   придобиване на академични степени и заемане на академични длъжности в Институт по микробиология, БАН

 

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" при БАН удостоен с Отличието "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ от Съвета на Европейската научна и културна общност

 

Закон за развитие на академичния състав в Република България

 

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

science daily 

 

 

sciencenews

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Българска Академия на Науките

 

Министерство на Образованието и Науката

 

Фонд Научни изследвания

 

Централна библиотека на БАН

 

Съюз на учените в България

 

European Comission: CORDIS

 

Institut Pasteur

 

DKFZ

 

FEMS

 

PubMed Cenral

 

EURAXESS

 

Scopus

 

Google

 

 

webmail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ"

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Научното жури, назначено със заповед № I-68/23.06.2017 г. на Директора на Института по микробиология „Стефан Ангелов” в състав:

 

Вътрешни членове:

1.   чл.-кор. дтн Атанас Иванов Павлов

2.   доц. д-р Людмила Владимирова Кабаиванова-Миланова

Външни членове:

3.   проф. д-р Лиляна Георгиева Гигова – ИФРГ - БАН

4.   проф., дсн Стефан Ангелов Денев – Тракийски университет, Стара Загора

5.   проф., дбн Яна Илиева Топалова – БФ, СУ „Св. Климент Охридски

6.   проф. д-р Калоян Кирилов Петров – ИИХ - БАН

7.   проф., дтн Венко Николаев Бешков – ИИХ – БАН

ще проведе второто си заседание на 10.10.2017 г. (вториник) от 11:00 ч. в залата на Института, с дневен ред: Избор на доцент по професионално направление: 5.11. Биотехнологии (02.11.11 - Технология на биологично активните вещества), обявен в ДВ бр. 32/21.04.2017 г.

 

CV на ас. д-р Александър Крумов

Списък с публикации на ас. д-р Александър Крумов

Списък с цитати на ас. д-р Александър Крумов

Scopus-citation overview на ас. д-р Александър Крумов

Списък научни-научно-приложни приноси

 

РЕЦЕНЗИИ: 

проф., дсн Стефан Ангелов Денев

проф., дтн Венко Николаев Бешков – ИИХ – БАН

 

СТАНОВИЩА:

доц. д-р Людмила Владимирова Кабаиванова-Миланова

чл.-кор. дтн Атанас Иванов Павлов

проф. д-р Лиляна Георгиева Гигова

проф., дбн Яна Илиева Топалова

проф. д-р Калоян Кирилов Петров

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

    Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява конкурс за доцент – област на висше образование: 5. Технически науки, професионално направление: 5.11. Биотехнологии (02.11.11 - Технология на биологично активните вещества), за нуждите на Департамент „Приложна микробиология“, със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в Института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-31-24.

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Научното жури, назначено със заповед I-77/01.06.2016 г. на Директора на Института по микробиология „Стефан Ангелов” в състав:

 

Вътрешни членове:

 

Проф. дбн Мария Богомилова Ангелова-Дянкова

Доц. д-р Дора Миленова Бешкова

 

Външни членове:

 

Проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов – УХТ, Пловдив

Доц. д-р Виолета Савова Кондакова – АгроБиоИнститут, София

Проф. д-р Елена Георгиева Ковачева-Апостолова – УХТ, Пловдив

Доц. д-р Мария Георгиева Крачанова – ИОХЦФ - БАН

Проф. дтн Албена Стоянова Стоянова – УХТ, Пловдив

 

ще проведе второто си заседание на 30.09.2016 г. (петък) от 11:30 ч. в Лаборатория по приложни биотехнологии, Пловдив с дневен ред: Избор на доцент по 5.11. Биотехнологии, обявен в ДВ бр.33/26.04.2016 г.

 

CV на гл. ас. д-р Васил Георгиев

Списък с публикации на гл. ас. д-р Васил Георгиев

Списък с цитати на гл. ас.д-р Васил Георгиев


РЕЦЕНЗИИ:

 

Проф. дбн Мария Богомилова Ангелова-Дянкова

Проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов – УХТ, Пловдив


СТАНОВИЩА:

 

Проф. д-р Елена Георгиева Ковачева-Апостолова – УХТ, Пловдив

Проф. дтн Албена Стоянова Стоянова – УХТ, Пловдив

Доц. д-р Дора Миленова Бешкова - Институт по микробиология „Стефан Ангелов“,БАН

Доц. д-р Виолета Савова Кондакова – АгроБиоИнститут, София

Доц. д-р Мария Георгиева Крачанова – ИОХЦФ - БАН

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Научното жури, назначено със заповед № I-34/29.02.2016 г.  на Директора на Института по микробиология „Стефан Ангелов” в състав:

 

Вътрешни членове:

Чл.-кор. двмн Христо Миладинов Найденски

Доц. д-р Златка Милчева Алексиева

Доц. д-р Любка Йорданова Думанова – Язаджиева

 

Външни членове:

Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн – НЦЗПБ, София

Проф. Стефан Ангелов Денев, дсн – Тракийски университет, Стара Загора

Проф. д-р Илия Николов Илиев – БФ, ПУ „Паисий Хилендарски”

Проф. д-р Пенка Ангелова  Мончева – БФ, СУ „Св. Климент Охридски”

 

ще проведе второто си заседание на 13.05.2016 г. (петък) от 12:30 ч. в Залата на Института с дневен ред: Избор на доцент по микробиология, обявен в ДВ бр.103/30.12.2015 г.

 

CV на гл. ас. д-р Радослав Абрашев

Списък с публикации на гл. ас. д-р Радослав Абрашев

Списък с цитати на гл. ас. д-р Радослав Абрашев

 

РЕЦЕНЗИИ:

Чл.-кор. двмн Христо Миладинов Найденски

Проф. д-р Илия Николов Илиев – БФ, ПУ „Паисий Хилендарски”

 

СТАНОВИЩА:

Доц. д-р Златка Милчева Алексиева

Доц. д-р Любка Йорданова Думанова – Язаджиева

Проф. Стефан Ангелов Денев, дсн – Тракийски университет, Стара Загора

Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн – НЦЗПБ, София

Проф. д-р Пенка Ангелова  Мончева – БФ, СУ „Св. Климент Охридски”

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява конкурс за доцент по шифър 4.3. направление "Биологически науки" (Микробиология - ензимология), за нуждите на секция "Микология", със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-63-56.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява конкурс за доцент по шифър 4.3. направление "Биологически науки" (Генетика на дрожди), за нуждите на секция "Микробна генетика" към Департамент по обща микробиология, със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-63-56.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

        Научното жури, назначено със заповед № I-156/08.12.2015 г.  на Директора на Института по микробиология „Стефан Ангелов” в състав:

 

Вътрешни членове:

        Доц.  д-р  Маргарита Стоянова Камбурова дбн

        Доц. д-р  Светла Трифонова Данова, дбн

        Доц. д-р  Златка Милчева Алексиева

        Доц. д-р Кънчо Любенов Лахчев

 

Външни членове:

        Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн – НЦЗПБ, София

        Проф. Бойко  Божидаров  Георгиев, дбн – ИБЕИ, БАН

        Проф. д-р Райчо Йонков Димков – БФ, СУ „Св. Климент Охридски”

 

ще проведе второто си заседание на  21.03.2016  г. (понеделник)  от 14.00 ч.  с  дневен ред :

Избор на доцент по микробиология , обявен в ДВ бр.82/23.10.2015 г.

Заседанието ще се проведе в Залата на Института.

 

CV на асистент д-р Дилнора Гулямова

Списък с публикации на асистент д-р Дилнора Гулямова

Списък с цитати на асистент д-р Дилнора Гулямова

 

РЕЦЕНЗИИ:

Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн

Проф. Бойко Божидаров Георгиев, дбн

Доц. д-р Златка Милчева Алексиева

 

СТАНОВИЩА:

Проф. д-р Райчо Йонков Димков

Доц. д-р Маргарита Стоянова Камбурова, дбн

Доц. д-р Светла Трифонова Данова, дбн

Доц. д-р Кънчо Любенов Лахчев

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН – София, обявява два конкурса за двама доценти по шифър 4.3, направление „Биологически науки” (01.06.23 „Имунология” – един и 01.06.13 „Вирусология” - един) за нуждите на Департамент ”Имунология” и Департамент ”Вирусология”, със срок 2 месеца от обнародването им в Държавен вестник. Документи се подават в института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-31-24.

 

    Научното жури, назначено със заповед № I-94/09.07.2014 г. на Директора на Института по микробиология „Стефан Ангелов”  в състав:

 

   Вътрешни членове:

1.    Проф. Чавдар Любенов Василев, дмн

2.    Проф. Нина Димитрова Ивановска, дбн

3.    Доц. д-р Андрей Иванов Чорбанов

 

   Външни членове:

1.    Чл.-кор. проф. Георги Христов Русев, дбн  - ИМБ, БАН

2.    Проф. Фани Георгиева Мартинова, дмн  – УМБАЛСМ „Пирогов”

3.    Проф. Стефан Радославов Лолов, дмн – ИБИР, БАН

4.    Проф. Елена Богданова Николова, дбн – ИЕМПАМ, БАН

 

ще проведе второто си заседание на  23.10.2014 г. (четвъртък) от 11 ч. с дневен ред:

Избор на доцент по микробиология, обявен в ДВ бр. 39/09.05.2014 г.

Заседанието ще се проведе в Залата на Института.

 

 

CV  на гл. асистент Цветанка Стефанова

 

Списък с публикации на гл. асистент д-р Цветанка Стефанова

 

Списък с цитати на гл. асистент д-р  Цветанка  Стефанова

 

 

CV  на асистент  Велизар Шиваров

 

Списък с публикации на асистент Велизар Шиваров

 

Списък с цитати на асистент Велизар Шиваров

 

 

РЕЦЕНЗИИ

 

Проф. Стефан  Радославов Лолов, дмн

 

Проф. Елена Богданова Николова, дбн

 

 

СТАНОВИЩА

 

Чл.-кор. проф. Георги Христов Русев, дбн

 

Проф. Чавдар Любенов Василев, дмн

 

Проф. Нина Димитрова Ивановска, дбн

 

Проф. Фани Георгиева Мартинова, дмн

 

Доц. д-р Андрей  Иванов  Чорбанов